Национален Форум
Вход Регистрирайте се Въпроси/Отговори Потребители Търсене Национален Форум


Интегрирано обучение. Деца със СОП.

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Национален Форум "Моето дете"от 0 до 18 г. www.moetodete.com Форуми » Деца с увреждания.
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Вто Май 01, 2007 1:08 pm Заглавие: Интегрирано обучение. Деца със СОП. Отговорете с цитат

Какво означава "деца със специални образователни потребности"?

Със специални образователни потребности (СОП) са децата, които не се справят с приетия в масовото училище образователен минимум и причина за това се явява едно от следните състояния :
- сензорно увреждане (зрително или слухово);
- физическо увреждане;
- множествено увреждане;
- интелектуална недостатъчност;
- езиково-говорно нарушение;
- специфични обучителни трудности /дислексия, дисграфия, дискалкулия/.
Тенденцията е интегрираното обучение да обхваща децата със СОП от 3-годишна възраст до завършване на 12 клас. Всяка възраст има своя специфика, затова е особено важна ранната идентификация на затрудненията.

Интегрирано образование

Всяко дете има право на качествено образование, което да му осигури добра реализация и финансова независимост като възрастен човек. Много често сме чували фразата „равен достъп до образование”, но рядко сме си задавали въпроса колко трудно достижимо понякога е това. Децата с увреждания в България вече имат шанса да учат заедно със своите връстници в масовите училища и детски градини. Интегрираното образование е обучение на деца с увреждания в общообразователна среда, която им осигурява подкрепа и развитие на потенциала, който имат , независимо от вида и степента на увреждането. Приобщаването на децата е бавен и труден процес, зависим от много фактори, като подкрепяща среда, ресурсно подпомагане, финансово и нормативно осигуряване на процеса. Голяма част от децата с увреждания бяха скрити от погледа на обществото в помощни училища или по домовете си. Тези деца, както и техните семейства се изолираха, като много често това се случваше под натиска на незаинтересованото социално обкръжение,което не им оставяше право на избор. Под натиска на НПО и организации на хора с увреждания, след редица промени в нормативната база вече реално може да говорим за включващо образование на деца с сензорни, физически, умствени и множество увреждания. Но нека не се заблуждаваме,че това е реално навсякъде. Ако внимателно се вгледаме в сградата на училището или детската градина до нас, сами ще си отговорим колко малко от тях позволяват на едно дете с трудно предвижване или в инвалидна количка да влезе в тях. Реален архитектурен достъп означава детето само, без непрекъснатото обгрижване на страна своя родител да преодолее стъпалата, да влезе със своята инвалидна количка през вратата на сградата, да се движи свободно по етажи и коридори, да посети тоалетната или необходимата му стая или кабинет. Строежът на рампи и достъпни тоалетни помага на родителите да не носят децата си с увреждания на ръце, за да влязат в училище, да не са принудени непрекъснато да отсъстват от работа,само за да помогнат на детето си да се движи, храни и обслужва в училище. Много от децата в инвалидни колички са не само със съхранен интелект, но и с блестящ потенциал в различни области на познанието. Да, интегрираното образование вече се случва и у нас, налице са значими промени в мисленето на хората, нормативната уредба, капацитета и квалификацията на педагозите и специалистите, но дали само това е достатъчно? Достъпни ли са реално нашите училища, това е първото препятствие за дете с физически увреждания? Има ли сградата рампа, помощни приспособления за предвижване, достъпна тоалетна, асансьор или подемно съоръжение за инвалидни колички. Само при наличието на тези приспособления всяко дете, независимо дали е различно,ще има условия за общуване и развиване на своите способности. А това ще допринесе за формирането на една по – толерантна училищна и социална среда. Нека с изграждането на архитектурна достъпност на всяко училище дадем шанс на децата с физически увреждания да живеят живота на своите връстници, ако имат силите и желанието за това. Нека им дадем правото сами да направят своя избор. Нека всички ние се научим, че различието е богатство и основа за много топло и истинско приятелство.
Екипът на „За Нашите Деца”

Какви оценки ще получава детето като е на интегрирано обучение?

Има два варианта:
- ако на детето му е изключиелно трудно и изостава от съучениците си много, ако не може по никакъв начин да покрие изисканията за учебно съдържание, то не получава количествени оценки (2,3,4,5,6), а качествени (много добър, добър, отличен....) . Съответно на края на учебната година в дневника на класа и в бележника на детето срещу всеки учебен предмет се изписва не оценка, а израза: "по индивидуална програма". Това означава, че когато детето завърши 8 клас, то няма да получи свидетелство за завършено основно образование, а удостоверение за завършен 8 клас. Това обаче ще даде възможност на детето да бъде насочено към професионално обучение и въпреки сериозните трудности, да овладее 1-ва степен на професионална квалификация.
- ако детето успява в сравнителна степен да овладее учебното съдържание за съответния клас, то си получава оценки като другите деца. След завършване на 8 клас ще получи свидетелство за завършено основно образование.

Какво представлява ресурсният център?

Звената в образователната система, които подпомагат интегрираното обучение, се наричат ресурсни центрове. Идеята за ресурсния център като необходим за обезпечаване на пълноценна интеграция на децата със специални образователни потребности, се опира на големия брой такива деца, на реалната нужда от специалисти и изпитания в света модел на подпомагане от сходни структури. Какво всъщност представлява ресурсният център: това е структура, която има ръководство /директор/, подготвени специалисти и подходяща база. От своя страна базата се разделя логически на два вида - намираща се в централната сграда на ресурсния център и друга-разпръсната из учебните заведения с цел обезпечаване на интегрираното обучение на място. Най-голямата ценност обаче са подготвените кадри. Голямата част от тях са специални педагози:
- логопеди - занимаващи се с деца с речеви проблеми;
- педагози на деца с интелектуална недостатъчност
- педагози на зрително затруднени деца
- слухово-речеви рехабилитатори
Наличието на психолози поставя акцент върху ранната идентификация на различните проблеми, водещи до затруднения в интеграцията /училищна или цялостна/ и адекватната им диагностика.
Ключова е ролята на ресурсния учител. Той е специален педагог, който подпомага с различни методи включването на децата със специални образователни потребности в училищната среда. В зависимост от индивидуалните потребности и възможности на децата, той подпомага учебната им дейност, участието им в групови занимания с другите деца; съветва учителите за най-подходящите методи на обучение, форми за проверка на знанията и др., общува пряко с родителите на децата, като съгласува действията им с тези на психолого-педагогическия екип на учебното заведение, помага им да приемат проблема и да работят за неговото намаляване или отстраняване. Ресурсният център има и още една изключително важна функция - да информира както педагозите и родителите, така и обществото като цяло за принципите и целите на интегрираното обучение, за да могат децата със специални потребности да бъдат приети и да участват пълноценно в обществения живот.

Какви документи трябва да има детето на интегрирано обучение?

Децата на интегрирано обучение имат задължителна документация в личните си дела, които се съхраняват в училище и попадат под разпоредбите на Закона за защита на личните данни .
Задължителната документация е следната:
* Медицински протокол, удостоверяващ заболяването /състоянието на детето;
* Протокол от Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО, без който детето не може да бъде определено за интегрирано обучение;
* Молба от родител до директора на учебното заведение детето да премине на интегрирано обучение;
* Изследвания на детето от страна на екипа от учебното заведение, сформиран по чл.37, ал.3 от ППЗНП /за училищата/ и чл.28, ал.2 от ППЗНП /за детските градини/, като Протокол по образец и др.;
* Индивидуална програма за обучение и развитие;
* Индивидуално тематично разпределение по учебните предмети, по които детето рязко изостава (не е задължително);
* Заповед на директора на учебното заведение за сформирането на екип;
* Различни контролни и/или творчески работи, тестове и др., даващи представа за развитието на детето.

Екип за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/

Екип за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ функционира към всеки Регионален инспекторат по образованието /РИО/ и е приемник на бившата Диагностична комисия, но с повече правомощия.
Екиът включва:
-експерта по интегрирано обучение, специални училища и ДОВДЛРГ;
-специален педагог;
-логопед;
-психолог;
-учител от общообразователно или професионално училище;
-при необходимост и други специалисти.
Екипът е структурата, която е най-тясно свързана с интегрираното обучение и специалното образование в България, или иначе казано - с децата със специални образователни потребности /СОП/.
Той има следните функции:
*Събиране и изискване на информация за деца със СОП от учебните заведения, домовете за деца, лишени от родителска грижа, домовете за деца и младежи с умствена изостаналост и домовете за медико-социални грижи и от други институции.
* Извършване на психолого-педагогическа оценка на децата със СОП и/или с хронични заболявания и насочването им към най-подходяща форма на обучение и учебно заведение.
*Оказване на методическа помощ, координиране на работата и контрол на екипите в учебните заведения и ресурсните учители за изработването и изпълнението на индивидуалните програми за обучение и развитие на децата със СОП.
* Извършване на консултативна дейност на семействата на деца със СОП.
* Оказване на психологическа подкрепа на родителите и близките на децата със СОП при избор на подходяща форма на обучение.
* Отлагане с 1 година на обучението в І клас на деца, чието здравословно състояние не позволява постъпване в училище.
*Даване на препоръки на учебните заведения за нужния брой ресурсни учители и необходимите мерки за постигане на достъпна среда за децата със СОП.ЕКПО е целогодишен и заседава при необходимост. Всеки родител може да потърси помощта му при наличието на някакъв обучителен проблем, вкл. при поведенчески проблеми, пряко повлияващи посещаемостта на детето в училище и успехът му там.

Тремвожни сигнали в предучилищна възраст


- Закъснява появата на първите думи и изречения;
- Наблюдава се изоставане в развитието на речта – детето има ограничен запас от думи, незрял речник. Използва фрази, прави паузи. Бърка граматиката. Често не довършва изреченията. Трудно му е да свързва мислите си чрез думи и в логическа последователност. Разказва зле.
- Детето има звукопроизносителни проблеми, които не се компенсират с израстването;
- Трудно запомня детски ритми и песни;
- Бързо забравя случки и разкази;
- Отлично и дъгло помни лица, места, преживявания, но се затруднява да запомни последователности и непреживени факти и информация;
- Не винаги разбира същността на зададените въпроси или поуката от възприетата приказка;
- Не може да преразказва логично и хронологично случки от ежедневието;
- Проблеми в движенията и координацията – може да е несръчно и тромаво, да има лоша координация, трудно да пази равновесие. Доста по-късно от връстниците си да се научи да бяга, катери, кара колело;
- Налице е непохватност, проличаваща в дейности, подобни на улавяне на по-голяма топка;
- Проблеми във фината моторика – изостава спрямо другите деца в уменията за самообслужване( все още изпитва затруднения при обличане и закопчаване на копчета, обуване на обувки, връзване на връзки, въпреки усилията на възрастните).
- Не успява да прерисува достатъчно точно фигури, букви и други, тъй като не владее добре фините движения на пръстите на ръцете си. Затруднява се в игри, изискващи фини движения с ръце или пръсти, от типа на нанизване, вдяване и т.н.
- Отбелязва се несръчност при боравене с прибори;
- Трудно се справя или изобщо не умее да рисува хора, дървета и къщи;
- Затруднява се при правилното задържане на молива между пръстите. Движението на водещата ръка е несигурно, поради което често търси помощ от другата ръка;
- Има проблеми с вниманието - трудно се концентрира , лесно се разсейва от външни дразнители. Привлича го всичко наоколо;
- Отбягва конструктори, строители, пъзели и препочита занимания с приказки и картинки, преполагащи активна комуникация и социално взаимодействие;
- Наблюдава се обратната картина на предходното твърдение, т.е детето предпочита невербалните дейности (игра с пъзели, конструктори и т.н.);
- Трудно разпознава социалните ситуации – има трудности или не може да разбере какво е отношението на другите към него, не разбира езика на тялото;
- Наблюдава се свръхактивност – детето трудно седи на едно място, непрекъснато се движи, не довършва нещата, които започва;
- Неспособност да следва указания. Често не успява да изпълни инструкция, която изисква няколко последователни действия;
- Лоша пространствена ориентация – трудно се ориентира в нова обстановка, лесно се губи. Има затруднения при разбирането и използването на понятия ляво-дясно, север-юг-изток-запад, горе-долу и т.н.
- Неадекватни понятия за време – ориентира се лошо във времето (ден, месец, сутрин, следобед, година, часовника);
- Трудно преценява съотношения. Има проблеми със значенията за малко и голямо, тежко и леко, близко и далече и т.н.
- Особености на възприятието – детето изглежда неспособно да възприеме разликата между близки графични знаци (бърка например букви, които се пишат по подобен начин) и да ги копира правилно или е неспособно да възприеме различието между някои звукове (например да разпознае по телефона познати гласове, да разграничи звука от телефона и звънеца на вратата;
- Част от затрудненията, които децата имат в ПУВ, продължават да са налице и в НУВ, ако не са предприети адекватни мерки;
!!!Тези прояви биха могли да се видят при почти всички деца, но изразени в различна степен. За значими се приемат само онези, които присъстват трайно във времето и пречат на справянето и натрупването на нови умения в предучилищния период. Ако някое дете проявява по-голяма част от тези признаци, това би могло да бъде евентуален сигнал за специфични обучителни трудности в училищна възраст.Същевременно обаче те биха могли да бъдат компонент от друго разстройство или просто етап от съзряването на детето. Важното в случая е да бъдат регистрирани от родителя, след което да се потърси професионална консултация със специалист-логопед.

За учителите - как да разпознаем учениците със СОП?

- Прояви при четене:
• Ученикът изостава в овладяване на четивните умения;
• Постиженията му при четене са по-ниски, в сравнение с тези в други области;
• Затруднена или нарушена е способността за съотнасяне между звук и буква;
• Ученикът дълго време не може да запомни новите букви, показва склонност да ги заменя при четене;
• Чести са пропускаите на букви, срички или цели думи при четене;
• Отгатва непознатите думи, без да използва уменията за анализ на думата. Доизмисля текста или го чете по памет, а когато текста се променя, ученикът се проваля;
• Трудно свързва буквите в срички при четене и сричкува изключително бавно;
• Чете с по-бавно темпо, пореди което не е в крак с четенето на останалите деца в класа, трудно проследява зрително реда и често пропуска цели редове при четене;
• Не може да се задържа продължително време върху четивната дейност и показва склонност да отвлича вниманието си;
• Ученикът не следи и не се замисля за съдържанието на текста, отсъства разбиране за прочетеното, не се разбират написаните инструкции и условия на поставените задачи;
- Прояви при писане:
• Държи химикалката и молива неправилно или напреганто, натиска ги прекалено и не може да извършва плавни движения с тях;
• Трудно запомня и възпроизвежда формата на буквите;
• Изпуска букви, разменя местата им и/или показва склонност да ги заменя по различен признак /важи и за сричката и думата като проява/;
• Буквите са неравномерни, понякога изключителн различни като големина, ръбести и нечетливи;
• Преписването е безрезултатно. Понякога преписаната задача изглежда още по-лошо. По-често обаче, уменията за преписване са по-добри, но механични и лишени от разбиране;
• При диктовка на сриччки или думи, детето пише само някои букви, без да отразява цялата дума;
• Идеите и съдържанието в писмените работи са лошо организирани и нелогично представени;
• Сюжетът в писмените работи е слабо развит и непълноценно пресъздаден. Ученикът показва предпочитание към схематично изброяване, без да разгръща идеята на текста, характерите на героите и случката като цяло;
• Не може да съставя свързан преразказ или разказ по картина, или отразява само отделни моменти от него, с оскъден брой думи и фрази, без да пресъздава случилото се;
• При тестова форма на изпитване, когато има възможност да избира измежду няколко отговора, се справя много по-добре, отколкото при писане на есе или попълване на отворени въпроси;
- Прояви в сферата на математиката:
• Ученикът има дефицит в ранните математически представи, в разбирането и използването на количествени понятия (по-голямо/по-малко, по-дълго/по-късо, повече/по-малко и др.)
• Не може да класифицира предмети по определен признак, по форма или големина (например триъгълници и квадрати), както и да ги подреди последователно в растящ или намаляващ ред;
• Трудно се ориентира в пространството и има проблем с разграничаването на понятия, които го обозначават (горе/долу, отпред/отзад, пръв/последен);
• Не разбира и не може да отрази връзката между количество и число;
• Трудно съпоставя количества, понякога дори и при нагледна опора;
• Има проблеми при разпознаване на цифрите;
• Не може да пише цифри под диктовка, не помни графичния им образ;
• Заменя едни цифри с други, размества местата им, трудно изписва многоцифрени числа;
• Има трудности в количественото пресмятане и използване на основните аритметични действия;
• Затруднения в решаването на числови изрази и текстови задачи;
• Има проблеми с по-висшите нива на математически умения, свързани с анализ и логическо мислене;
Други прояви на трудности
- Езиков и говорен дефицит:
• Речта се отличава с беден речников запас, трудности при изразяване и недостатъчно развито умение за използване на езика;
• Чести фонологични нарушения – трудно изговаря многосрични думи, размества местата на сричките в тях или ги заменя с други звукове и срички; има трудности в разграничаване на отделните звукове в думата, както и в синтезирането им в цели думи; не спазва сричковата структура на думата и често я опростява, както в рамките на усната реч, така и при писане; бъркат се думи със сходно звучене; детето често си помага в речта с жестове;
• Трудности при назоваване на обекти и предмети
• Не се използват всички части на речта – отчитат се грешки в уптребата на съюзи, предлози, местоимения, както и друг тип граматични грешки, свързани със съгласуването между думите и словореда в изречението
• Не се отговаря адекватно на въпроси и често отсъства разбиране за общия смисъл на възприетия текст;
• Налице са затруднения при описание на сюжетна картина и сериозни проблеми в самостоятелното и свързано разказване и съчинение, в устен и/или писмен вид;
- Проблеми с вниманието:
• Трудно се концентрира;
• Често пречи на останалите;
• Неспокоен в час;
• Успява само за кратко да фиксира вниманието си върху отделна учебна дейност;
- Затруднения при слухово и зрително възприемане:
• Слуховите възприятия са на по-ниско равнище, без да са налице обективно физиологични нарушения на слуховия апарат;
• Ученикът трудно различава различни шумове или звукови дразнители, както и мястото, от което се произвеждат, т.е. откъде идва шумът;
• Има проблеми във възприемането на слухово подаден текст
• Не може да разделя думата на отделни звукове или от дадени звукове да образува нова дума;
• Среща трудности в разпознаване първия и последен звук в дума;
• Не може да раздели думите на срички;
• Не разграничава думи, отличаващи се само по един звук;
• В областта на зрителните възприятия трудно открива прилики и разлики при двойки картинки, възприема неточно техните детайли;
• Прави замени на символи, близки по оптичен признак;
- Затруднения във възприятието за време, ритъм и пространство:
• Среща трудности при възприемане и възпроизвеждане на различен ритъм;
• Проявява неспособността да повтори и изпълни двужения в зададено темпо и ритъм;
• Проблемите в пространствената ориентация се проявяват при определяне на посоките ляво/дясно; разграничаване на местоположение пръв/ последен/ по средата/ отпред/ отзад/ надолу/ нагоре;
• Затруднения във времето проличават при разбиране и използване на понятията, с които то се обозначава – незнание за дните на седмицата, месеците и/или сезоните през годината; трудности при определяне на последователност при редене на серия картини; при следване на зададена хронология в събитията при преразказ, както и в разграничаване на случилото се в началото, средата и края на сюжета;
- Неприемливо поведение:
• У ученика доминира старанието да се наложи в друга дейност, различна от тази, в която изтъкват неговите очевидни проблеми;
• Открояват се прояви на тревожност, притеснение, страх и израз на силно напрежение при изява пред класа или сблъсък с голяма трудност;
• Ученикът прави опит да привлече вниманието към себе си, понякога по доста необичаен наичн;
• Склонен е на отказ или противопоставяне спрямо другите или спрямо въведените правила в час;
- Метакогнитивни затруднения:
• Наблюдава се обективна трудност на ученика да организира живота си в рамките на своето ежедневие;
• Не знае как да планира работата си - как да събере подходящи материали за учебните задачи и да определи приоритетните стъпки за изготвяне на поставеното домашно;
• Не знае как да учи пълноценно в рамките на деня и да разпредели своето време, структурирайки деня си;

Детски център "Кабинет за работа с деца със специални образователни потребности - Едуард Сеген": http://esagen.hit.bg
Ресурсни центрове, дневни центрове и помощни училища по градове:
http://www.zadecata.com/index.php?page=0_16_1
За интегрираното обучение при деца със специални образователни потребности /СОП/: http://www.moetodete.com/content/view/70/66/
Особености на познавателните процеси при умствено изостаналите деца: http://www.moetodete.com/content/view/70/66/1/1/
Сайт за деца със СОП- http://decata.dir.bg
Ранно откриване на деца със СОП: http://www.moetodete.com/content/view/531/2/

Надяваме се да споделим взаимно повече образователни методики._________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com


Последната промяна е направена от Мариана на Пет Дек 11, 2009 11:29 am; мнението е било променяно общо 19 пъти
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
HJKL
Потребител


Регистриран на: 03 Фев 2008
Мнения: 22
Местожителство: Варна

Пуснато на: Съб Фев 09, 2008 7:10 am Заглавие: Интеграция на децата със СОП Отговорете с цитат

Някой ,знае ли със сигурност,как ще бъде с делигираните бюджети и деца със СОП в масовите училища.
Имам инфо ,че в училище в което има деца със СОП ,ще е по малка сумата от колкото уч-ще без такива деца.
За мен е пълно безумие ,но ако наистина е така трябва да вземем спешно мерки.
И още нещо в уч-ще без архотектурно достъпна среда и уч-ли специалисти за работа с деца със СОП,няма да се приемат такива деца,а ако случайно директор приеме дете със СОП без необходимите условия ще бъде санкциониран._________________
БЪДИ ЧОВЕК ! www.frde.org
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Съб Фев 09, 2008 12:00 pm Заглавие: Интегрирано обучение. Деца със СОП. Отговорете с цитат

HJKL, не мога да ти дам на този етап точен отговор, защото всичко е пълна бъркотия, но ако поразсъждаваме на глас, след като сме в ЕС трябва всяко училище да бъде с архитектурно достъпна среда за деца с увреждания. Освен това ресурсните учители се водят на работа към ресурсните центрове, от там получават заплатите си и от там се разпределят по у-ща, в които има деца със СОП. Така, че дори и училищата вече да преминат на собствени бюджети, това дали ще имат или няма да имат деца със СОП едва ли би им се отразило. Но това е мое лично мнение._________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com


Последната промяна е направена от Мариана на Съб Фев 09, 2008 5:52 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
HJKL
Потребител


Регистриран на: 03 Фев 2008
Мнения: 22
Местожителство: Варна

Пуснато на: Съб Фев 09, 2008 1:09 pm Заглавие: обучение на деца със СОП Отговорете с цитат

Аз ще се опитам да разбера с точност как стои въпроса с възнаграждението на училищата ,в които учат деца със СОП.
А е добре това да се проучи по райони и ако наистина има такова безумие да се обединим по райони и да вземем мерки._________________
БЪДИ ЧОВЕК ! www.frde.org
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Съб Фев 09, 2008 5:51 pm Заглавие: Интегрирано обучение. Деца със СОП. Отговорете с цитат

Да, ще бъде добре да споделим след това!_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
HJKL
Потребител


Регистриран на: 03 Фев 2008
Мнения: 22
Местожителство: Варна

Пуснато на: Чет Мар 20, 2008 10:21 pm Заглавие: Матурите за деца със СОП Отговорете с цитат

Мисля ,че пак е допуснато безумие в образованието по повод матурите.

Как може децата ,които са на облекчен режим на обучение,поради здравословни причини да държат матура наравно с другите.Да се оценяват по знания ,които не са получили!!!!!!!!!!!!!!!!!

Можеше да полагат матури по облекчена процедура ,както е било и самото обучение!_________________
БЪДИ ЧОВЕК ! www.frde.org
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
HJKL
Потребител


Регистриран на: 03 Фев 2008
Мнения: 22
Местожителство: Варна

Пуснато на: Пет Мар 21, 2008 5:30 pm Заглавие: Интегрирано обучение. Деца със СОП. Отговорете с цитат

Здравейте отново,засега всичко с матурите на деца със СОП е наред.Всеки ученик със СОП ще положи матура съобразена с неговите възможности. В МОН са имената на всички деца със СОП ,който подлежат на матура._________________
БЪДИ ЧОВЕК ! www.frde.org
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Пет Мар 21, 2008 5:40 pm Заглавие: Интегрирано обучение. Деца със СОП. Отговорете с цитат

HJKL, благодаря за информацията, ако имаш повече сведения по темата пиши!_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
HJKL
Потребител


Регистриран на: 03 Фев 2008
Мнения: 22
Местожителство: Варна

Пуснато на: Съб Мар 22, 2008 9:48 pm Заглавие: Интегрирано обучение. Деца със СОП. Отговорете с цитат

Освен молбата по образец,както редовните ученици, се попълва и друг документ в който се посочва проблема заради който е със СОП!_________________
БЪДИ ЧОВЕК ! www.frde.org
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
HJKL
Потребител


Регистриран на: 03 Фев 2008
Мнения: 22
Местожителство: Варна

Пуснато на: Съб Мар 22, 2008 9:55 pm Заглавие: Интегрирано обучение. Деца със СОП. Отговорете с цитат

Много съжалявам ,но вчера разбрах,че сумата за заплащане на учителите,които обучават ученици на индивидуално обучение е недостатъчна и ако си остане такава ,през следващата година ще трябва да сме редовни ученици. Sad
Но ще опитам всичко възможно ,да се променят нещата.
Не зная как я мислят тия наши политици!!!!!!!!!!!!!!!_________________
БЪДИ ЧОВЕК ! www.frde.org
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
HJKL
Потребител


Регистриран на: 03 Фев 2008
Мнения: 22
Местожителство: Варна

Пуснато на: Чет Апр 10, 2008 8:46 am Заглавие: Интегрирано обучение. Деца със СОП. Отговорете с цитат

Ще помоля всеки който има дете на индивидуална програма в масово училище,да запита директора лично как стои проблема в тяхното училище и да ми пише,ако искате и на лични ,ще ви дам адрес на,който да изпратите писмо адресирано до МОН и случая ще бъде внесен в министерството. Трябва отново да се събуждат институциите, докога ли!
СТАНИ,СТАНИ,ЮНАК БАЛКАНСКИ!_________________
БЪДИ ЧОВЕК ! www.frde.org
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Сря Юли 02, 2008 3:00 pm Заглавие: Помощно или масово у-ще? Отговорете с цитат

Според вас децата с увреждания къде трябва да учат- в помощни или в масови училища? Според мен децата с леки увреждания трябва да посещават масови у-ща, като бъдат подпомагани от ресурсен учител, така лесно ще бъдат интегрирани, а и ще се възпита чувство на толерантност в другите деца. Това е по- добрият вариант и за децата с физически увреждания, но със съхранен интелект. Но ако детето е с множествени увреждания или значителен интелектуален дефицит, по-добрият вариант е помощно у-ще, където би се чувствало по- спокойно, би се справило с олекотения учебен материал, би усвоило ред навици и умения, евентуално и професия. Алтернативен вариант са и дневните центрове. За децата със зрителни или слухови увреждания, специализираното у-ще е най- подходящо. Във всички случай обаче трябва да се подхожда индивидуално към всяко дете! Да споделим повече мнения по темата!_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
HJKL
Потребител


Регистриран на: 03 Фев 2008
Мнения: 22
Местожителство: Варна

Пуснато на: Чет Юли 03, 2008 10:43 pm Заглавие: Интегрирано обучение. Деца със СОП. Отговорете с цитат

Ето тук ,който желае може да изгледа предаването "Часът на Милен Цветков" от 02.07.08г.
Темата беше,,Интеграцията на деца с леки увреждания в масовите училища"
http://www.neterra.tv/bg/show.php?id=805&bm=2

На 30.06.08г. беше подписано окончателно КТД между МОН и синдикатите и там е било заложено 50% увеличение на издръжката на деца със СОП в интегрирана среда - масовите училища!_________________
БЪДИ ЧОВЕК ! www.frde.org


Последната промяна е направена от HJKL на Пет Юли 04, 2008 9:19 am; мнението е било променяно общо 2 пъти
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Пет Юли 04, 2008 8:52 am Заглавие: Интегрирано обучение. Деца със СОП. Отговорете с цитат

HJKL, гледах предаването и то ми даде повод да поговорим по темата. Линкове и цитати т.е. текстове от друго място може да поставяте с клавишите ctrl плюс v. А какво е твоето мнение по темата?_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com


Последната промяна е направена от Мариана на Пет Юли 04, 2008 12:33 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
HJKL
Потребител


Регистриран на: 03 Фев 2008
Мнения: 22
Местожителство: Варна

Пуснато на: Пет Юли 04, 2008 9:17 am Заглавие: Интегрирано обучение. Деца със СОП. Отговорете с цитат

Моето мнение е,че се постави един много наболял въпрос! Къде са специалистите ,който ще работят с нашите деца! Като се има предвид ,че всяко дете си има свойте различни образователни потрепности!
Хареса ми изказването и идеята на директорката на детската градина!
А и тези специалисти ,ако си го нямат от вътре ,колкото и да се квалифицират ,няма да се получи.
Но за да се пстигне нещо,трябва ,не само от МОН да направят нещо ,но и ние родителите да търсим правата на нашите деца.
Според мен цялата тази реформа ,за да се осъществи,участие трябва да вземат много хора!_________________
БЪДИ ЧОВЕК ! www.frde.org
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Пон Мар 02, 2009 5:51 pm Заглавие: Наредба за обучение на деца със СОП Отговорете с цитат

НОВА НАРЕДБА РЕГЛАМЕНТИРА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев утвърди нова наредба за обучението на деца и юноши със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. С документа се определя държавното образователно изискване за обучението им. Новите функции на специалните детски градини и училища са насочени към ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности и интегрирането им в общообразователни училища, както и методическа помощ на педагозите, работещи с тях. Документът регламентира ново изискване при оценяването на децата с увреждания. Оценката на образователните им потребности вече ще се извършва на две равнища: първо от екипи на РИО и повторно от комисия към Министерството на образованието и науката с участие и на външни специалисти. За първи път се предоставя рамка за индивидуална образователна програма. След оценка в съответното училище на потребностите на детето с увреждания, рамката се детайлизира спрямо индивидуалните му особености. Разработената индивидуална програма включва и постигане на определени резултати при приложението й. Особено внимание и място е отделено на участието на родителите при оценяването на образователните потребности на детето, при изготвянето на индивидуалните образователни програми, както и в цялостния образователно-възпитателен процес. Осигурява се по-добра възможност обучението и грижата за децата с увреждания да се осъществява според актуалните тенденции в страните от Европейския съюз.
Наредбата може да видите тук:
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_1-2009_deca_SOP.pdf_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
HJKL
Потребител


Регистриран на: 03 Фев 2008
Мнения: 22
Местожителство: Варна

Пуснато на: Нед Мар 08, 2009 6:23 pm Заглавие: Интегрирано обучение. Деца със СОП. Отговорете с цитат

А какво ви е мнението на вас като специалист,за тази новост на МОН!_________________
БЪДИ ЧОВЕК ! www.frde.org
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Чет Мар 25, 2010 11:05 am Заглавие: Обучителната програма за деца със СОП "Ремелка" Отговорете с цитат

Обучителната програма за деца със СОП "Ремелка"- 1 и 2 част:

http://dox.bg/files/dw?a=887817dbff

http://dox.bg/files/dw?a=2f64d286eb_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
kamelia_ivanov
Потребител


Регистриран на: 05 Апр 2014
Мнения: 17

Пуснато на: Чет Сеп 04, 2014 12:28 am Заглавие: Интегрирано обучение. Деца със СОП. Отговорете с цитат

Много полезна тема Smile


Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Национален Форум "Моето дете"от 0 до 18 г. www.moetodete.com Форуми » Деца с увреждания. Часовете са според зоната GMT
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Google
 
Powered by moetodete.com © 2006- 2007 Моето Дете
Theme created by phpBBStyles.com | Themes Database
Translation by: Boby Dimitrov