Национален Форум
Вход Регистрирайте се Въпроси/Отговори Потребители Търсене Национален Форум


Семейни помощи за деца

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Национален Форум "Моето дете"от 0 до 18 г. www.moetodete.com Форуми » Защита правата на детето.
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Вто Авг 18, 2009 3:07 pm Заглавие: Семейни помощи за деца Отговорете с цитат

СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

* ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ;
* ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ;
* МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
* МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА
Кой има право на семейни помощи за деца
1. бременните жени - български граждани;
2. семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
3. семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
4. семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. бременните жени - чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.
Размери на семейните помощи за деца:
Еднократната помощ при бременност е в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.
Еднократната помощ при раждане на живо дете за 2009 г. е в размер е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.
Месечните помощи за дете до навършване на средно образование за 2009 г. са в размер на 35 лв. за всяко дете. При едновременно раждане от майката на 2 и повече деца помощта за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2. т.е 52, 50 лв.
Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 100 лв.
Доходна граница. Доходи на семейството:
Право на:
* Еднократна помощ при бременност;
* Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
* Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;
имат семействата, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларация, е по-нисък или равен на 350 лв.
Границата за достъп до подпомагане се определя ежегодно със Закона за бюджета на Република България.
КАК СЕ ОПЕДЕЛЯ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО
В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.
Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през 12 - те календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.
При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите.
Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път. Помоща се изплаща в месеца следващ месеца на подаване на молба. Примерно помоща за месец януари се изплаща около 20 число на месец февруари.
Еднократна помощ при бременност:
КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩТА
Молба за еднократна помощ за бременност се подава рамките на 45-те дни преди раждане на детето.
Тя е за неосигурени майки, които към момента на излизане в болнични не работят и за майки които работят, но нямат необходимия 12 месечен осигурителен стаж. Тя се изплаща до придобиването на необходимия осигурителен стаж, но не повече от 45 дни. Ако доходът ви на член от семейство е по малък или равен на 350 лв. можете да подадете документи за еднократна помощ за бременност.
Необходими документи за еднократната помощ за бременност
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане
2. удостоверение от работодателя или НОИ по образец съгласно приложение № 3 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, тук може да се види образеца https://docs.google.com/Doc?id=ddcb5nfm_96d6hqpngg&hl=bg - за осигурените. В него трябва да пише кога майката ще придобие необходимия 12 месечен стаж за изплащане на обезщетение по КСО
3. копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни от работодателя или НОИ - вярно с оригинала, подпис и печат. - за осигурените
4. медицинско удостоверение за термина на раждане - за неосигурените жени;
5. лични карти на деклараторите (за справка).
Еднократна помощ при раждане на дете:
Помощта се изплаща за живородено дете, ако то не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Помощта не зависи от доходите на семейството.
КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩТА
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция "Социално подпомагане" по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат:
1. оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
2. копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката;
3. удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца; /или удостоверение за смейно положение/
4. лични карти на деклараторите (за справка).
Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.
Изплаща се на семейства, чиито средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв.
ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩТА
Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:
1. Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2. До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Смята се, че детето редовно посещава училище ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.
3. Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.
РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ
* Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.
* Доходите на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.
* Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.
КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩТА
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция "Социално подпомагане" по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
3. служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;
4. удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година - в срок до 31 октомври;
5. решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;
6. удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството - за справка;
7. лични карти на деклараторите - за справка;
8. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД - месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта );
9. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД - месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.);
10. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
11. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Нова молба-декларация се подава на всеки 12 месеца.
ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
За промяна на обстоятелствата се смятат например: раждане или смърт на дете; навършване на 20-годишна възраст; настаняване на детето в специализирана институция за деца или отписването му от нея и др.
* При промяна на обстоятелствата изплащането на семейните помощи започва или се прекратява от месеца, следващ промяната.
* В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата се подава нова молба-декларация за установяване само на това конкретно обстоятелство, без да се изисква актуализация за доходите на семейството. В тези случаи месечната помощ се отпуска или прекратява само за децата, по отношение на които правото възниква или се прекратява.
Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи.
Дирекция „Социално подпомагане" получава служебно информация за изплатените обезщетения от НОИ.
Месечна помощ за отглеждане на дете до една година:
Изплаща се на майката (осиновителката, самотните бащи-осиновители, семействата на роднини, близки или приемни семейства, в които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето), чиито средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв.
ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩТА
1. Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2. Майката е неосигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
3. Майката е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но няма необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално сигуряване;
6. Детето живее постоянно в страната.
КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩТА
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция "Социално подпомагане" по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от работодателя или НОИ по образец съгласно приложение № 3 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, тук може да го видите https://docs.google.com/Doc?id=ddcb5nfm_96d6hqpngg&hl=bg - за осигурените. В него трябва да пише кога майката ще придобие необходимия 12 месечен стаж за изплащане на обезщетение по КСО
3. удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО;
4. копие от удостоверението за раждане на детето;
5. копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД - месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.);
6. лична карта (за справка);
7. копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
8. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД - месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството).
Сдружение "Настоящи и Бъдещи Майки", 26.05.2009_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com


Последната промяна е направена от Мариана на Чет Окт 01, 2009 9:29 am; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Чет Окт 01, 2009 9:28 am Заглавие: Еднократна помощ при раждане на дете Отговорете с цитат

Еднократна помощ при раждане на дете

На какви еднократни помощи могат да разчитат майките днес при раждане на дете? Ето текущите разпоредби на МТСП:
Помощта се изплаща за живородено дете, ако то не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Помощта не зависи от доходите на семейството.
Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат:
1. оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
2. копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката;
3. удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца.
При подаването на молба-декларацията се представят и лични карти на деклараторите за справка._________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Национален Форум "Моето дете"от 0 до 18 г. www.moetodete.com Форуми » Защита правата на детето. Часовете са според зоната GMT
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Google
 
Powered by moetodete.com © 2006- 2007 Моето Дете
Theme created by phpBBStyles.com | Themes Database
Translation by: Boby Dimitrov